Co to jest ubezpieczenie GAP? Kiedy się przydaje?


W ramach umowy leasingowej, każdy klient może w pewnym zakresie zdecydować o wysokości opłaty wstępnej lub całkowicie z niej zrezygnować, ustalić dogodną liczbę rat i tym samym także okres finansowania, a także wraz z finansującym podjąć decyzję co do wysokości wykupu końcowego. Wysokość miesięcznych zobowiązań można zatem precyzyjnie dopasować do możliwości finansowych danego przedsiębiorstwa, aby zakup nowych pojazdów i floty nie stanowił zbyt dużego obciążenia dla jego funkcjonowania. Warto jednak podkreślić fakt, iż przez cały okres leasingowania to leasingodawca pozostaje właścicielem leasingowanego przedmiotu, leasingobiorca z kolei ma prawo do jego użytkowania, uiszczając comiesięczne raty w wysokości ustalonej w umowie.

Umowy leasingowe są także bardzo komfortowe. W przypadku leasingu z wysokim wykupem możemy wymienić pojazd na nowy już po upływie 2 lat i użytkować w ten sposób auta fabrycznie nowe, objęte odpowiednio długim okresem gwarancyjnym. Jednym z najważniejszych produktów finansowych, bez którego instytucja leasingu stanowi pewne niebezpieczeństwo finansowe, jest ubezpieczenie GAP.

Zakres ubezpieczenia GAP i jego specyfika

Użytkowanie pojazdu mechanicznego na drogach publicznych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, najczęściej ze zniszczeniem pojazdu na skutek wypadku bądź jego kradzieżą. Te dwie sytuacje wymagają od leasingobiorcy nie tylko dopełnienia pewnych formalności – bez ubezpieczenia GAP MTE mogą wiązać się także z kosztownym rozwiązaniem umowy. GAP MTE to bowiem ubezpieczenie straty finansowej wynikającej z utraty przedmiotu leasingowania, które skutecznie zabezpiecza finanse leasingobiorcy w przypadku tego typu sytuacji. Po wystąpieniu szkody całkowitej, firma ubezpieczeniowa wypłaca odpowiednio wysokie odszkodowanie z tytułu straty poniesionej przez ubezpieczonego. Warto jednak poznać to zagadnienie nieco bliżej.

Podstawową różnicą pomiędzy leasingowaniem a kredytowaniem jest forma własności. Auto, którego zakup został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu można od razu zarejestrować na właściciela danej firmy – to on staje się jego prawnym właścicielem. Wówczas to kredytobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, jest oczywiście zobowiązany do dalszego spłacania rat wedle harmonogramu otrzymanego z banku, nawet po zniszczeniu, sprzedaży bądź przepadku auta.

Zupełnie inaczej jest w przypadku leasingu. Pojazd, którego zakup został sfinansowany przez leasing, pozostaje własnością leasingodawcy, leasingobiorca jednak na podstawie uiszczanych comiesięcznie rat otrzymuje prawo do jego użytkowania w sposób wyszczególniony w konkretnej umowie leasingowej. Każda firma korzystająca z leasingu może jednak stać się właścicielem danego pojazdu, wystarczy dokonać spłaty całej kwoty wynikającej z umowy w sposób zgodny z harmonogramem spłat. Sytuacja się nieco komplikuje po wystąpieniu szkody całkowitej bądź kradzieży.

Leasingobiorca, podobnie jak w przypadku kredytu, ma obowiązek opłacenia wszystkich pozostałych rat i to  nawet tych, które wystąpiły już po zdarzeniu. Na ratunek przychodzą dwa produkty finansowe – ubezpieczenie AC i ubezpieczenie GAP MTE.

Sposób działania ubezpieczenia GAP w praktyce

Utrata samochodu i obowiązek płacenia dalszych opłat leasingowych mimo braku możliwości użytkowania przedmiotu leasingu brzmi niezbyt zachęcająco dla wszystkich zainteresowanych tą formą zakupu nowego auta. W praktyce jednak problem ten da się całkowicie rozwiązać. Polisa GAP MTE chroni przed ponoszeniem dalszych kosztów wynikających z umowy po szkodzie całkowitej i jest bardzo istotnym, lecz nie obowiązkowym produktem finansowym.

Po wystąpieniu szkody całkowitej poszkodowany może wnioskować o odszkodowanie na podstawie zawartej polisy AC w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Z reguły jednak wysokość sumy ubezpieczenia i tym samym wysokość odszkodowania może być na tyle niska, że nie pokryje pozostałych zobowiązań wynikających z umowy leasingowej. Polisa GAP MTE stanowi wówczas uzupełnienie polisy AC i pokrywa całą resztę zobowiązań w całości, dzięki czemu chroni dobro leasingobiorcy i zdejmuje z niego obowiązek spłaty dalszych rat. Warto także podkreślić fakt, iż umowę GAP MTE można kontynuować nawet po przedterminowej spłacie umowy leasingowej. Jedynym warunkiem stawianym przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została zawarta polisa GAP MTE, jest to, aby zniszczenie lub utrata pojazdu została uznana za szkodę całkowitą, tylko w ten sposób można uruchomić kwotę zabezpieczenia wynikającą z GAP MTE.

Co się stanie, gdy polisa AC nie pokryje całej straty wynikającej ze szkody?

Polisa GAP MTE działa na dość niestandardowej zasadzie, otóż wysokość odszkodowania  uzyskanego z umowy jest zależna od wysokości świadczenia wypłaconego z polisy AC. W przypadku, gdy wysokość odszkodowania wynikająca z polisy AC okaże się zbyt mała do pokrycia reszty zobowiązań, polisa GAP MTE dokona jej uzupełnienia o kwotę do 40% wartości pojazdu z dnia, w którym nastąpiła jego szkoda całkowita. Warto przy tym pamiętać, że maksymalna suma ubezpieczenia GAP MTE nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Polisa GAP MTE niesie ze sobą także wiele innych przywilejów, bardzo istotnych z punktu widzenia osoby, która utraciła swój samochód bądź źródło zarobku. Towarzystwo pokryje nie tylko całą wartość pojazdu po jego szkodzie całkowitej, osoba objęta ubezpieczeniem może także skorzystać ze świadczenia w wysokości 5000 zł, które można przeznaczyć na zawarcie kolejnej umowy, pokrycie kosztów rejestracji nowego auta lub jego dostosowanie do rodzaju wykonywanej działalności. Kwotę można również zwydatkować na obowiązkowego ubezpieczenia OC i AC.

Polisa AC pokrywa stratę w całości – co to oznacza?

Znacznie łatwiej jest, gdy suma ubezpieczenia wynikająca z umowy AC będzie miała wysokość wystarczającą do zapłaty pozostałych rat wynikających z umowy leasingowej. Wówczas polisa GAP MTE dokonuje wypłaty symbolicznego świadczenia w wysokości 1000 zł, które ubezpieczony może przeznaczyć na dowolny, wybrany przez siebie cel. Świadczenie przysługuje każdemu ubezpieczonemu, to jednak nie wszystko.

Ubezpieczony może także skorzystać ze zwrotu kosztów związanych z zawarciem kolejnej umowy leasingu bądź kredytu w wysokości 9000 zł. Tak wysoka kwota znacznie ułatwi poszukiwanie nowego auta i jego zakup, można ją bowiem przeznaczyć nawet na opłatę wstępną, na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowego pojazdu, a nawet na wykup kolejnej polisy ubezpieczeniowej.

 

Polisa GAP MTE nie jest obowiązkowa, jej zawarcie jest jednak bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich właścicieli nowych pojazdów. Polisa nie należy do bardzo kosztownych, a zapewniana przez nią ochrona może całkowicie zmienić losy danej działalności gospodarczej.