Na czym polega leasing samochodu? Dlaczego leasing jest korzystny?


Obecnie leasing stanowi
jedną z powszechnie stosowanych form finansowania zakupu samochodu — zarówno
przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. W 2020 roku, według danych
Związku Polskiego Leasingu, 52,4% przedmiotów leasingowania stanowiły pojazdy
lekkie, a kolejne 18,8% — pojazdy ciężarowe. Oznacza to, że aż 71,2% umów
leasingowych dotyczyło finansowania w ten sposób samochodu.

 

Co to jest leasing samochodowy?

Najwłaściwszą definicję leasingu znaleźć można w Kodeksie cywilnym, a ściślej: w artykule 709 tej ustawy. Zgodnie z treścią tego artykułu, “umowa leasingowa zobowiązuje finansującego (leasingodawcę) do zakupu przedmiotu finansowania i przekazania go do użytkowania korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za wynagrodzenie pieniężne spłacane przez użytkującego w ustalonych ratach, które jest równe co najmniej cenie nabycia przedmiotu przez finansującego”. Choć brzmi to skomplikowanie, idea leasingu jest dość prosta — jest to swoiste połączenie umowy dzierżawy oraz kredytu. Leasingobiorca w miesięcznych ratach spłaca kwotę, która określona jest w umowie leasingowej, a w zamian korzysta z wybranego samochodu. W zależności od wybranego modelu finansowania, mamy do czynienia z leasingiem klasycznym (w którym kwota ta jest równa całkowitej wartości pojazdu) lub leasingiem nowoczesnym (w przypadku którego kwota odpowiada rzeczywistej utracie wartości samochodu, będącego przedmiotem leasingu). W przypadku leasingowania przedmiot finansowania — w naszej sytuacji: pojazd — nie jest własnością leasingobiorcy, a jedynie w ramach umowy leasingowej dzierżawi on go od właściciela, będącego leasingodawcą. Co ważne, choć jeszcze niedawno leasing samochodowy dotyczył wyłącznie klientów instytucjonalnych (biznesowych), obecnie możliwość finansowania zakupu samochodu w ten sposób dostępna jest także dla klientów indywidualnych.

Niewielkie koszty finansowania w leasingu

Ponieważ leasingobiorca, zgodnie z obowiązującym prawem, nie jest właścicielem, a jedynie dzierżawcą “zakupionego” w ten sposób samochodu, zasadne jest pytanie, czy leasing można uznać za dobre rozwiązanie. Jeśli jednak porównamy koszty leasingu z innymi produktami finansowymi, które dostępne są na polskim rynku, okazuje się, że jest to jedna z najbardziej opłacalnych form finansowania zakupu nowego pojazdu. Standardowo suma kosztów wynika nie tylko z wartości początkowej samochodu, który leasingujemy, ale także poziomu opłaty wstępnej, wysokości ustalonych przez nas rat leasingowych oraz rynkowej wartości samochodu w przypadku, gdy zamierzamy go wykupić wraz z zakończeniem okresu trwania umowy. Tymczasem na wysokość miesięcznej raty leasingowej wpływa nie tylko wartość wskazanego przez leasingobiorcę pojazdu, ale także zadeklarowany przez niego całkowity przebieg kilometrów w czasie trwania umowy oraz sam okres umowy leasingowej. Wysokość raty zależna jest ponadto od wysokości opłaty wstępnej, jaką Klient może uiścić, a która waha się w granicach od 0% do 45% wartości pojazdu i uzależniona jest od wybranego wariantu leasingowania. Im większą kwotę leasingobiorca wniesie jako opłatę wstępną, tym mniejsze będą comiesięczne raty.  Pomocne w ocenie wysokości rat, a tym samym kosztów leasingu samochodu będą kalkulatory leasingu samochodowego (https://kalkulator.vwfs.pl/) — za ich pomocą, na podstawie wprowadzonych parametrów, takich jak model i marka samochodu, zadeklarowany całkowity przebieg, okres trwania umowy oraz wysokość wkładu własnego, można określić kwotę, którą przyjdzie nam zapłacić każdego miesiąca.

Zakup samochodu nigdy nie był prostszy

Niewątpliwie zaletą leasingu samochodowego są jasne i przejrzyste zasady tego sposobu finansowania. Już na etapie umowy ustalane są nie tylko warunki leasingu, ale także wszystkie koszty z nim związane, a ustalone stawki obowiązują przez cały czas trwania umowy. Nie ma żadnych dodatkowych opłat ani haczyków, które mogą spowodować zmianę wysokości opłat w trakcie umowy leasingowej. Nie ma mowy także o zmiennym oprocentowaniu lub dodatkowych kosztach z powodu wystąpienia losowych sytuacji. Taka sytuacja powoduje, że leasingobiorca od samego początku świadomy jest rzeczywistych kosztów, jakie przyjdzie mu ponosić z tytułu dzierżawienia samochodu. Więcej opcji finansowania znajdziesz na: https://emobility.vwfs.pl/dofinansowanie/firma

 

Różne warianty zakończenia umowy

Bez wątpienia zaletą leasingu samochodowego, a zarazem powodem, dla którego wiele osób decyduje się na taki wariant finansowania, jest wiele możliwości, co zrobić z samochodem po zakończeniu okresu leasingowego. Dopiero w chwili wygaśnięcia umowy leasingowej możemy zdecydować o przyszłości pojazdu — jedną z możliwości jest  wykupienie samochodu za wartość końcową, jaka została ustalona w umowie. Nie jest to jednak obowiązek leasingobiorcy, a jedynie możliwość, z której ma prawo skorzystać. Inną opcją jest przykładowo zamiana samochodu na inny, nowy model i podpisanie nowej umowy leasingowej. Poprzedni pojazd zostaje wówczas zwrócony dealerowi, który odkupuje go za rynkową wartość końcową, wskazaną w umowie.